cManager Enhancement Requests

Discuss and post your new feature requests here.

Sẽ Đánh Thuế Lan Đột Biến Đổi

Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng sản phẩm giá chào bán là giá  http://silence.s53.xrea.com/x/bbs/apeboard_plus.cgi?command=read_message&amp&comment=209  có thuế GTGT, dòng sản phẩm thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch ốp bỏ.
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz