cManager Enhancement Requests

Discuss and post your new feature requests here.

Các Đối Tượng Không Cần Kê Khai Tính Nộp Thuế Gtgt

Dưới đấy là cơ hội kê khai  http://utauinu.cside.com/cgi/livebbs/yybbs.cgi?list=thread  GTGT theo mon bên trên phần mượt hỗ trợ kê khai .
luật thuế gtgt 2016 Send private email
Saturday, December 18, 2021
 
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz