cManager Enhancement Requests

Discuss and post your new feature requests here.

Cơ Hội Lập Tờ Khai Thuế Gtgt Mẫu 01

Nếu chọn cơ quan lại thuế quản lý là Chi cục Thuế thì ứng dụng hiển thị “Tỉnh/Thành phố”  http://Amberfleamarket.com/user/profile/63105  “Quận/Huyện” ứng cùng với CQT đã lựa chọn, thông mang đến sửa.
thời gian kê khai và nộp thuế gtgt Send private email
Wednesday, December 29, 2021
 
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz