cManager Enhancement Requests

Discuss and post your new feature requests here.

Phân Biệt Những Ngôi Trường Hợp Lúc Kê Khai Thuế Giá Trị Gia Tăn

Số liệu để ghi vào những tiêu chuẩn này là số tổng cùng bên trên các hoá đơn GTGT chào bán HHDV có cùng nút  http://www5f.biglobe.ne.jp/~hokuto_hinata_itou_obi/Lapin/yybbs/yybbs.cgi  suất là 5% vào tháng của CSKD.
kê khai thuế gtgt điều chỉnh giảm Send private email
Wednesday, December 29, 2021
 
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz