cManager Enhancement Requests

Discuss and post your new feature requests here.

Phương Trộńp Tính Thuế Giá Trị Tăng Thêm

Người nộp  http://public.Wordtiredplanesjadedimp.u@sharks.main.jp/cgi-bin/sharks/pub20140122/yybbs/yybbs.cgi?list=thread  nên thực hiện tại khai thuế theo tháng kể từ giai đoạn nhận được văn bạn dạng của cơ quan tiền thuế.
 
Powered by FogBugz