cManager Enhancement Requests

Discuss and post your new feature requests here.

Phương Trộńp Tính Thuế Giá Trị Tăng Thêm

Người nộp  http://public.Wordtiredplanesjadedimp.u@sharks.main.jp/cgi-bin/sharks/pub20140122/yybbs/yybbs.cgi?list=thread  nên thực hiện tại khai thuế theo tháng kể từ giai đoạn nhận được văn bạn dạng của cơ quan tiền thuế.
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz