cManager Enhancement Requests

Discuss and post your new feature requests here.

Điều Khiếu Nại Trả Thuế Gtgt đến Doanh Nghiệp

Việc áp dụng những biện pháp theo quy định tại Điều 7 & 8 của Thông tư hoàn  http://zusammentest.gob-clan.de/index.php?mod=users&action=view&id=2738  2019 để thực hiện căn cứ số tiền thuế GTGT sẽ tiến hành trả theo điều kiện.
khấu trừ thuế gtgt đầu vào là gì Send private email
Wednesday, January 12, 2022
 
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz